Algemene gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 10/06/2022

Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van de diensten van “Meribel.net”. Door gebruik te maken van de Diensten van “Meribel.net” accepteert u dat deze voorwaarden voor u gelden.

INLEIDING

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“AGV”) regelen zonder beperking, noch voorbehoud, alle relaties tussen:

enerzijds, MERIBEL TOURISME, openbare instelling op industrieel en commercieel gebied, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 499 818 201 00018 APE 7990 Z, ingeschreven in het Register van Reisbureaus en Touroperators onder nummer IM073160022, die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten bij MMA IARD 106466148 – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans CEDEX 9, alsmede een financiële garantie bij Groupama Assurance-crédit, 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris (bedrag van de garantie: € 10.000.000), volgens toepassing van artikel L. 211-18 II van Franse toerismewet, met intracommunautair BTW-nummer FR00499818201, wiens maatschappelijke zetel is gevestigd te Maison du Tourisme, 27, place Maurice FRONT, BP1 – 73550 MERIBEL LES ALLUES, FRANKRIJK
en anderzijds, iedere gebruiker van de online reserveringssite bereikbaar via het adres: meribel.net (hieran “de Reserveringssite”).
Om gebruik te kunnen maken van de Reserveringssite door iedere Gebruiker en de toegang tot de via de Website aangeboden diensten moeten deze AGV geraadpleegd en volledig geaccepteerd zijn.

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN

De in deze AGV gebruikte termen en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen, hebben de betekenis die hieronder gegeven wordt:

Annulering verwijst zowel naar het ontbinden als annuleren van de Reservering. Deze vindt plaats onder de in de algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper vermelde voorwaarden;
Begunstigde(n) verwijst naar de perso(o)n(en) die aangegeven is/zijn als de begunstigde(n) van de Dienst(en);
Voucher verwijst naar het document dat de Verkoper per elektronische post naar de Klant verzonden heeft tijdens het valideren van zijn Bestelling. De voucher omvat: de naam van de Klant die tijdens de aankoop op de Website vermeld werd, de nominale waarde van de Voucher, de aankoopdatum hiervan, de omschrijving van de Dienst;
AGV verwijst naar deze Algemene Gebruiksvoorwaarden;
Klant verwijst naar iedere natuurlijke of rechtspersoon die de hoedanigheid heeft van “consument” of “niet-professional” in de zin van de Franse consumentenwet of van “klant” in de zin van de Franse toerismewet, die een of meerdere Diensten reserveert en/of koopt die door de Verkoper wordt/en aangeboden op de Reserveringssite. De Klant kan al dan niet de Begunstigde van de Dienst zijn. Indien hij niet de Begunstigde is, dient hij zich voor iedere Reservering te vergewissen van het vermogen van ieder van de Begunstigden deel te nemen aan de Dienst;
Offerte verwijst naar het door de Verkoper uitgegeven en aan de Klant overgedragen document waarin een overzicht staat van de Reservering van de Klant en de hoofdkenmerken van de Diensten vermeld zijn;
Reispakket verwijst naar de dienst waarin minstens twee verschillende soorten reisdiensten gecombineerd worden voor eenzelfde reis of vakantie die langer dan vierentwintig uur duurt of een overnachting omvat, zoals bepaald onder II van artikel L. 211-2 van de Franse toerismewet;
Wijziging verwijst naar de wijziging van de volledige Reservering of een gedeelte daarvan. Deze vindt plaats onder de in de algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper vermelde voorwaarden;
Optie verwijst naar ieder(e) facultatief/facultatieve product of dienst waarvoor de Klant zich bij zijn Reservering kan inschrijven;
Aanbieder & Partner verwijst naar iedere derde verlener van (een) Dienst(en) in het kader van de uitvoering van de Reservering, te weten, met name, spoorwegvervoerders, luchtvaartmaatschappijen, taxibedrijven, autoverhuurbedrijven, accommodatieverhuurders, skilift-exploitanten, de door de Verkoper geselecteerde verzekeringsmaatschappij(en);
Dienst(en) verwijst zonder onderscheid naar alle online door de Verkoper op de Reserveringssite te koop aangeboden diensten, met name accommodatiediensten, vervoersdiensten (levering van vlieg- en treintickets, bestelling van een taxi), verhuur van een voertuig, een gemeubileerd vakantieverblijf, skipassen, skimateriaal, skilessen, inschrijving op een reisverzekering, de hieraan gekoppelde reisdiensten en reispakketten, zoals deze termen gedefinieerd worden in artikel L. 211-2 van de Franse toerismewet of enige andere door de Verkoper of zijn Partners-Aanbieders verstrekte dienst;
Reservering verwijst naar iedere door de Klant bij de Verkoper op de Reserveringssite gemaakte bestelling, reservering en/of aankoop van een of meerdere Dienst(en);
Reserveringssite verwijst naar de via de URL “www.meribel.net” bereikbare Reserveringssite. Deze website wordt gehost op het platform dat ontwikkeld werd door de vennootschap ORCHESTRA, Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met een kapitaal van € 210.410, wier maatschappelijke zetel is gevestigd te 38 avenue de l’Opéra – 75002 Paris – Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer B 430 226 639 – APE 6201 Z.
Gebruiker verwijst naar iedere gebruiker van de Reserveringssite die van plan is de op de Website aangeboden Diensten te raadplegen, online Reserveringen te maken en in het voorkomende geval een of meerdere van de aangeboden Diensten te reserveren. De Gebruiker van de Website verklaart meerderjarig te zijn. Zo niet, dan verklaart de Gebruiker vooraf van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming voor de vergaring en het gebruik van zijn persoonsgegevens verkregen te hebben.
Verkoper verwijst naar de verkoper van de Dienst(en) die op de Reserveringssite besteld of gereserveerd is/zijn.

ARTIKEL 2: ONDERWERP EN BESCHRIJVING

Het doel van deze AGV is de gebruiksvoorwaarden van de Reserveringssite te definiëren.

De Website is een online verkoopplatform dat bereikbaar is via de URL “www.meribel.net” en de Gebruikers in staat stelt:

(i) in contact gebracht te worden met professionele verkopers en/of particuliere verhuurders van gemeubileerde vakantiewoningen die een account op de website hebben (hierna “de Verkopers”) met als doel door hen verhandelde producten en/of diensten (hierna “het/de Product(en) en Dienst(en)”) te kopen. In dit kader handelt MERIBEL TOURISME als een tussenpersoon die de Verkopers en de Gebruikers met elkaar in contact brengt. De toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden zijn die door de Verkopers vastgesteld zijn.
(ii) op afstand een of meerdere losse Diensten en/of een “pakket”-aanbieding te kopen, met daarbij inbegrepen meerdere Diensten, waarvan de verhandeling verzorgd wordt door MERIBEL TOURISME, in het voorkomende geval samen met de Partners-Aanbieders. In dit kader treedt MERIBEL TOURISME op als Verkoper. De toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden zijn die van MERIBEL TOURISME.
De Gebruikers kunnen de AGV rechtstreeks op de Website raadplegen en afdrukken.

De toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de Website zijn degene die gelden op de dag waarop de Gebruiker online zijn bestelling plaatst.

ARTIKEL 3: TOEGANG TOT DE RESERVERINGSSITE

De Reserveringssite is gratis voor iedere Gebruiker met Internettoegang te bereiken. Alle kosten met betrekking tot de Reserveringssite, d.w.z. de kosten van de hardware, software en de Internettoegang zijn volledig voor rekening van de Gebruiker. Hij is als enige verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn computerinstallatie en zijn Internettoegang.

De Reserveringssite heeft een gedeelte dat voor iedere Gebruiker toegankelijk is en een gedeelte voor de Leden.

MERIBEL TOURISME behoudt zich het recht voor de toegang tot de Reserveringssite eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan Gebruikers die deze AGV niet respecteren.

Ter informatie en vrijblijvend wordt aangegeven dat de Reserveringssite 24/7 bereikbaar is, behalve in geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of acties van een derde, zoals die gebruikelijk zijn gedefinieerd door de jurisprudentie.

MERIBEL TOURISME behoudt zich eveneens het recht voor de verbinding te onderbreken indien technisch onderhoud nodig is voor de goede werking van de Reserveringssite of het bijbehorende materiaal, de Website geüpdatet moet worden of voor enige andere reden.

MERIBEL TOURISME behoudt zich verder het recht voor om op ieder moment en zolang als hij nodig acht, de toegang tot de Reserveringssite of een gedeelte hiervan op te schorten, te onderbreken of te beperken (of zelfs definitief te stoppen). De Gebruiker wordt geïnformeerd dat MERIBEL TOURISME op ieder moment een einde kan maken aan de kenmerken van de op de Reserveringssite aangeboden diensten of deze kan wijzigen.

MERIBEL TOURISME heeft geen enkele resultaatsverplichting betreffende de bereikbaarheid van de Reserveringssite en is in geen geval aansprakelijk voor de onderbrekingen en gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

Artikel 4: KENMERKEN VAN DE DIENSTEN

Voor iedere op de Reserveringssite te vinden Dienst is er een omschrijving waarin de belangrijkste kenmerken hiervan vermeld worden.

De aangeboden diensten worden beschreven door de Verkopers, die als enigen verantwoordelijk zijn voor de volledigheid van de verstrekte omschrijving en van de conformiteit van de in deze omschrijving voorgestelde Dienst.

Er wordt hier benadrukt dat de foto’s en illustraties van de op de Reserveringssite gepresenteerde Diensten slechts ter indicatie gegeven worden: deze hebben geen enkele contractuele waarde.

De op de Reserveringssite aangeboden diensten zijn, indien er geen bepaalde periode vermeld wordt, geldig zolang de Diensten op de Website staan en zolang deze beschikbaar zijn op de dag van de Bestelling.

Artikel 5: Prijs van de DIENSTEN

5.1. Prijs

De prijzen van de Diensten worden vermeld in Euro’s en zijn inclusief btw (BTW), waarbij de op de dag van de bestelling toepasselijke btw in aanmerking genomen wordt.

De prijs van de Dienst is de prijs die geldig is op de dag waarop de Bestelling bevestigd is. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op ieder moment de prijs van de Diensten te wijzigen, maar garandeert de Klant dat de prijs wordt toegepast die op de dag van de bevestiging van de Reservering op de Website van toepassing was.

Alleen de expliciet in de reservering vermelde Diensten zijn in de prijs inbegrepen.

Voor iedere Dienst zijn, tenzij anders vermeld in de omschrijving van de reservering, niet in de prijs inbegrepen:

de verzekeringen;
de toeristenbelasting;
de eco-recycling belasting;
de behandelingskosten;
de parkeerkosten;
de overbagage;
de excursies;
de kosten voor de portiersservice (huishouden, enz.);
alle andere, niet in de omschrijving van de reservering vermelde diensten.
5.2. Behandelingskosten

Voor iedere op de Reserveringssite gemaakte Reservering kan de Verkoper behandelingskosten in rekening brengen. De behandelingskosten worden toegevoegd aan de prijs van de Diensten. Deze worden voor de afsluiting van het verkoopcontract aangegeven op het overzicht van de Bestelling. Deze worden door de Klant tijdens de Reservering betaald.

Het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de behandelingskosten worden bepaald door de algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper.

5.3. Portiersdiensten

De Verkoper kan als aanvulling op de Diensten voor de accommodatie de Klant portiersdiensten (huishouden, verstrekking van lakens en handdoeken) aanbieden. De kosten voor de portiersdiensten worden aan de Prijs van de Diensten toegevoegd. Deze worden voor de afsluiting van het verkoopcontract aangegeven op het overzicht van de Bestelling.

Het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de kosten voor de portierskosten worden bepaald door

ARTIKEL 6: RESERVERING

De Gebruiker die een of meerdere aankopen wil doen op de Reserveringssite moet de volgende stappen volgen:

Stap 1 – Reisaanbod – voorafgaande informatie

De Klant kiest de op de Website aangeboden Dienst.
De Klant selecteert de datum, de plaats van vertrek indien van toepassing, de periode, het tijdstip van de reservering, het aantal Begunstigden en valideert daarna een offerteaanvraag;

Stap 2 – Offerte

Wanneer de Dienst nog steeds beschikbaar is, wordt de bijbehorende offerte op het scherm getoond;
De Klant kan een of meerdere opties selecteren; na het plaatsen van de Bestelling zal dat niet meer mogelijk zijn;
De Klant heeft de mogelijkheid om, aan de hand van het aanbod, zijn offerte te wijzigen aan de hand van de voorgestelde keuzes en valideert daarna zijn offerte.

Stap 3 – Persoonlijke informatie

De Klant vult zijn contactgegevens in, alsmede de namen, aanspreektitels en eventueel de leeftijden van de Begunstigden zoals deze op hun identiteitsdocumenten vermeld staan;
De door de Klant verstrekte contactgegevens zullen gebruikt worden in het kader van de afsluiting van het verkoopcontract en de verzending van de op de Bestelling betrekking hebbende documenten. Hiertoe wordt de Klant verzocht om de verstrekte informatie goed te checken;
Om door te kunnen gaan met zijn Reservering moet de Klant kennis nemen van de verplichte pre-contractuele informatie, de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Reserveringswebsite en de Algemene Verkoopvoorwaarden en deze accepteren door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken;

Stap 4: Betaling en validering

De Klant verifieert de in het Bestellingsoverzicht vermelde informatie;
De Klant selecteert zijn betaalwijze uit de voorgestelde keuzemogelijkheden;
Om zijn Bestelling te bevestigen, valideert de Klant en gaat hij over tot betaling volgens de in artikel 7 voorziene modaliteiten.

Stap 5: Bevestiging van de bestelling

De Bestelling wordt als bevestigd beschouwd als de betaling is geaccepteerd en als de Verkoper in staat is de Bestelling te bevestigen.
Het Contract wordt geacht afgesloten te zijn zodra de Bestelling bevestigd is.
De Klant ontvangt:
(1) een e-mail ter bevestiging van de betaling, verzonden door de Service Payline;

(2) een bevestigingsmail verzonden door de Verkoper:

Met daarin het overzicht van de Bestelling, de essentiële elementen van de reservering, zoals de identificatie van de verlener van de gereserveerde Diensten, de prijs, het aantal, de datum, de tijdsduur en de eventuele opties waarop is ingeschreven;
met in bijlage de reisdocumenten en Voucher(s) behorend bij de gekochte Diensten.
Deze bevestigingsmails zullen naar het door de Klant ingevulde e-mailadres verzonden worden. Voor iedere reservering wordt de Klant verzocht zijn e-mailadres in te vullen en zich, in het voorkomende geval, te identificeren met behulp van een formulier voor het aanmaken van een persoonlijk klantaccount.

De Klant wordt geïnformeerd dat indien de Verkoper geen bevestiging per elektronische post verzendt, de reservering niet in aanmerking genomen is. De Klant wordt dan verzocht te controleren of hij de bevestigingsmail ontvangen heeft. Indien de hierboven vermelde e-mail niet ontvangen is, moet de klant contact opnemen met de Klantenservice.
De Klant moet altijd de reisdocumenten en de Voucher(s) afdrukken of in staat zijn hier toegang toe te hebben via zijn e-mails vanaf zijn smartphone, om deze te kunnen tonen om gebruik te kunnen maken van de verschillende Diensten.
De bevestigingsmail dient als bewijs van de volledige transactie en vormt het enige document dat als bewijs dient in geval van een geschil.

ARTIKEL 7: BETALINGSMODALITEITEN

7.1. Betaalmiddelen

De Reservering kan uitsluitend betaald worden met een bankpas, een ANCV e-connect vakantiebon of een overschrijving op verzoek van de Klant.

Tenzij anders vermeld tijdens de reservering worden alleen visa en mastercard bankpassen geaccepteerd. Voor zijn betaling moet de Klant het nummer van zijn bankpas, de geldigheidsdatum en het cryptogram (drie cijfers op de achterkant van de bankpas) invullen om de betaling te bevestigen.

De Klant garandeert dat het gebruikte betaalmiddel geldig is en niet het resultaat is van een frauduleuze handeling.

Het betaalbewijs wordt als bijlage bij de bevestigingsmail van de Reservering gevoegd.

De betaling vindt plaats via de betaalservice van de vennootschap Monext, een in Frankrijk erkende en door de ACPR (Prudentiële Controle- en Afwikkelingsautoriteit) gecontroleerde elektronischgeldinstelling. Raadpleeg voor meer informatie: www.monext.fr. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de werking van de online betaalservice.

7.2. Beveiliging van de betalingen/fraudebestrijding

De in het kader van een telefonische of online reservering op de Reserveringssite gedane betalingen worden beveiligd door het 3D Secure systeem dat de geheimhouding en de beveiliging van de gegevens garandeert.

In het kader van zijn aanpak van fraudebestrijding behoudt de Verkoper zich het recht voor alle nodige verificaties uit te voeren om het frauduleus gebruik van bankpassen te bestrijden en met name de Klant om een kopie van zijn identiteitskaart/paspoort, een kopie van de bankpas of enige andere aanvullende informatie te vragen ter beveiliging van de betaling.

Bij weigering om een van de gevraagde elementen te verstrekken, behoudt de Verkoper zich het recht voor de reservering te annuleren en de betaalde bedragen te behouden bij wijze van annuleringskosten.

7.3. Betalingsmodaliteiten

De betalingsmodaliteiten worden geregeld door de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper, die de Klant formeel geaccepteerd heeft tijdens zijn online bestelling door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken.

ARTIKEL 8: UITVOERING, WIJZIGING EN ANNULERING VAN DE RESERVERING

De modaliteiten en voorwaarden betreffende de uitvoering, wijziging of annulering van de Reservering worden geregeld door de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper die de Klant formeel geaccepteerd heeft tijdens zijn online bestelling door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken.ARTIKEL 9: ACCOUNT VAN DE GEBRUIKER

Met uitzondering van de Verkopers, wier toegangsmodaliteiten tot de Reserveringssite door specifieke overeenkomsten zijn geregeld, zijn de toegang tot de Website en het gebruik van de diensten van de Reserveringssite vrij.

Iedere Gebruiker kan echter op ieder moment besluiten een account aan te maken om toegang te krijgen tot de diensten en hier gebruik van te maken.

Om zich in te schrijven en zijn account aan te maken moet de Gebruiker het online inschrijfformulier invullen. Na het valideren van het formulier wordt er een e-mail verzonden om het account te kunnen openen.

De inschrijvingsprocedure omvat de volgende stappen:

(i) de Gebruiker vult op het online inschrijfformulier alle voor de inschrijving benodigde gegevens in;
(ii) de Gebruiker neemt kennis van en accepteert de AGV door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken;
(iii) de Gebruiker ontvangt per e-mail een login en een link om een wachtwoord te creëren en zo te kunnen inloggen op zijn account;
(iv) de Gebruiker vult de op de pagina “Mijn Profiel” vermelde gegevens aan en/of wijzigt deze.
Het wachtwoord moet voldoen aan de instructies van de Franse privacy-waakhond Commission Informatique et Libertés (hierna “CNIL”), d.w.z. minstens acht tekens lang zijn, drie van de vier bestaande soorten tekens bevatten (hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens) en geen link hebben met zijn eigenaar (naam, geboortedatum).

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor het bewaren en de geheimhouding van zijn wachtwoord en de andere bijbehorende vertrouwelijke informatie, alsmede voor de activiteiten die voortvloeien uit het gebruik van deze login en dit wachtwoord.

De Gebruiker is verder aansprakelijk voor de geldigheid en het volledige karakter van de verstrekte informatie.

Ieder gebruik van de login en/of het wachtwoord wordt geacht door de Gebruiker gedaan te zijn.

De Gebruiker verbindt zich zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen indien hij dit verloren of vergeten is of al dan niet vrijwillig aan een derde onthuld heeft.

Wijziging is rechtstreeks online mogelijk via het formulier “wachtwoord vergeten? ”.

Ieder frauduleus of als zodanig beschouwd gebruik van de Reserveringssite en ieder gebruik dat in strijd is met deze AGV rechtvaardigt de weigering van de toegang van de Gebruikers tot de door de Verkopers aangeboden diensten of de andere functionaliteiten van de Website en dit, op ieder moment.

In geval van een frauduleus of oneigenlijk gebruik of een gebruik als gevolg van een al dan niet vrijwillige onthulling van een login en/of een wachtwoord kan MERIBEL TOURISME niet aansprakelijk gesteld worden.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID VAN MÉRIBEL TOURISME

10.1. Aansprakelijkheid van MÉRIBEL TOURISME als tussenpersoon

M.u.v. het geval waarin hij Verkoper is, handelt MERIBEL TOURISME uitsluitend als bemiddelaar die Verkopers en Klanten met elkaar in contact brengt op de Reserveringssite.

Hij is geen doorverkoper van de door de Verkopers aangeboden Diensten.

Om die reden, en overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie (LCEN), kan MERIBEL TOURISME niet aansprakelijk gesteld worden in verband met contents op de website die door de Verkopers of de Gebruikers beschikbaar gesteld zijn, tenzij MERIBEL TOURISME deze niet onmiddellijk ontoegankelijk zou maken na geïnformeerd te zijn over hun illegaliteit volgens de door voornoemde wet voorziene voorwaarden.

Wanneer de verkoop van een of meerdere Dienst(en) is afgesloten met een Verkoper anders dan MERIBEL TOURISME, via de Reserveringssite:

kan MERIBEL TOURISME niet aansprakelijk gesteld worden op grond van deze verkoop, waarmee hij niet bekend is (annulering, non-conformiteit, vertraagde levering, verkeerde uitvoering van de dienst, enz.);
is de betreffende Verkoper als enige aansprakelijk in geval van onbeschikbaarheid van de Dienst, waarover hij als enige zeggenschap heeft;
is de betreffende Verkoper als enige aansprakelijk voor de behandeling van de claims en voor de aftersales service betreffende de door hem via de Reserveringssite verkochte Diensten.
Alle claims moeten ingediend worden bij de betreffende Verkoper, volgens de door de Algemene Verkoopvoorwaarden voorziene voorwaarden en modaliteiten, die de Klant formeel geaccepteerd heeft tijdens zijn online bestelling door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken.

10.2. Aansprakelijkheid van MÉRIBEL TOURISME als verkoper

Wanneer hij als Verkoper optreedt, is MERIBEL TOURISME, samen met de Partners-Aanbieders, aansprakelijk voor de goede uitvoering van de door de Klant op de reserveringssite gekochte Diensten volgens de voorwaarden en modaliteiten vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden die de Klant formeel geaccepteerd heeft tijdens zijn online bestelling door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken.

Claims moeten worden gericht aan MERIBEL TOURISME, volgens de door de Algemene Verkoopvoorwaarden voorziene voorwaarden en modaliteiten, die de Klant formeel geaccepteerd heeft tijdens zijn online bestelling door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken.

ARTIKEL 11: WERKING EN CONTINUÏTEIT VAN DE WEBSITE

MERIBEL TOURISME heeft slechts een inspanningsverplichting betreffende de werking en de continuïteit van de Reserveringssite.

De Gebruiker erkent en accepteert uitdrukkelijk dat MERIBEL TOURISME niet aansprakelijk gesteld kan worden voor een onderbroken of trage werking van de Reserveringssite of de buitengebruikstelling of onbereikbaarheid van de Website of enige schade in verband met:

een geval van overmacht of een beslissing van de bevoegde administratieve of gerechtelijke instanties;
een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening of de transportnetten veroorzaakt door openbare of privé providers;
een abnormaal of frauduleus gebruik van de Website door de Gebruiker of door derden, waardoor de Website om veiligheidsredenen stopgezet moet worden;
een indringing of een frauduleuze instandhouding van de Website door gebruikers of door derden waardoor de Website om veiligheidsredenen stopgezet moet worden;
een indringing of een frauduleuze instandhouding door een derde van de Website, of een illegale gegevensextractie, ondanks de inzet van beveiligingsmiddelen in overeenstemming met de huidige gegevens van de techniek, waarbij Méribel Tourisme slechts een inspanningsverplichting heeft ten opzichte van de bekende beveiligingstechnieken;
een verlies of een vertraging in de aanvoer van de informatie en de gegevens, wanneer MERIBEL TOURISME niet verantwoordelijk is voor deze vertraging;
de werking van het internet-netwerk of de telefoon- of kabelnetwerken die toegang tot Internet geven;
een storing in de hostservers;
indien de Website incompatibel blijkt te zijn met, of storingen vertoont bij bepaalde softwareprogramma’s, configuraties, besturingssystemen of apparatuur van de gebruikers.
MERIBEL TOURISME behoudt zich het recht voor alle wijzigingen en verbeteringen aan de Website aan te brengen die hij nodig of nuttig acht en zal niet aansprakelijk gesteld worden voor hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.

MERIBEL TOURISME behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving noch enige schadeloosstelling, een door hemzelf op de Website aangeboden dienst of alle diensten tijdelijk of definitief stop te zetten. Hij zal niet aansprakelijk gesteld worden voor hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.

ARTIKEL 12: COOKIES

De Reserveringssite maakt gebruik van cookies om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren en onze websites en diensten te optimaliseren.

12.1. Definitie en nut van de cookies

Een cookie is een bestand dat gegevens bevat, met name een unieke ID, die door de Server van de Website naar de browser van de Gebruiker verzonden wordt en op zijn harde schijf wordt opgeslagen.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat er tijdens het raadplegen van de Reserveringssite cookies op de harde schijf van zijn computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden.

Deze tijdens iedere navigatie van een Gebruiker op de Website opgeslagen cookies hebben met name als doel:

(i) de Gebruiker toegang te geven tot zijn klantaccount via zijn logins of eerder toevertrouwde gegevens;
(ii) statistieken op te stellen en de bezoekersaantallen en het gebruik van de diverse elementen van de Website te tellen, om de interesse voor en de ergonomie van de Website te verbeteren.
12.2. Cookies accepteren en weigeren

De Gebruiker kan de cookies accepteren of weigeren.

Als de Gebruiker het gebruik van de cookies weigert, wordt hij geïnformeerd dat de toegang tot bepaalde diensten van de Website minder goed of zelfs onmogelijk kan zijn.

Meer informatie over de cookies, hun werking en hun gebruik is te vinden op de website www.cnil.fr.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

Deze bepalingen regelen het vergaren en verwerken van de persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Reserveringssite.

Het vergaren en verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de online verkoopverrichtingen op de Reserveringssite valt onder de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper die de Klant formeel geaccepteerd heeft tijdens zijn bestelling door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken.

13.1. Vergaarde gegevens

De tijdens het Gebruik van de Website verstrekte persoonsgegevens worden vergaard door MERIBEL TOURISME, wiens identiteit en contactgegevens in de Inleiding aangegeven zijn.

MERIBEL TOURISME is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers in de zin van de wetgeving inzake de persoonsgegevens.

Deze gegevens betreffen met name:

Naam, voornaam, aanspreektitel, geboortedatum;
Postadres, e-mailadres, telefoonnummer;
Gegevens betreffende de betalingsmodaliteiten en betaalmiddelen;
Versleuteld(e) login en wachtwoord die de Gebruiker gebruikt om zich te identificeren;
Alle andere informatie die het Lid ter kennis van MERIBEL TOURISME gebracht heeft.
Verder vergaart MERIBEL TOURISME tijdens ieder bezoek aan de Website gegevens met betrekking tot het inloggen en het browsen door de Gebruiker (IP-adres, datum en tijdstip van inloggen, alsmede gegevens betreffende de hardware en de software van de computer). Er kunnen verschillende technologieën gebruikt worden voor het vergaren van deze gegevens. De meest gebruikte is die van de cookies. In dit kader wordt het vergaren van deze gegevens geregeld door artikel 12 van deze AGV.

13.2. Doeleinden van het vergaren

Het vergaren van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de online op de Reserveringssite gemaakte Reserveringen. Indien de Klant weigert deze te verstrekken, stelt hij zich bloot aan problemen bij de uitvoering van de gereserveerde Diensten; MERIBEL TOURISME zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze problemen.

Deze persoonsgegevens worden vergaard met als enige doel het beheer van de Clientèle van de Verkoper te verzekeren in het kader van het afsluiten van het contract en de uitvoering hiervan, op basis van de toestemming van de Klant. Zij worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de Gebruiker toestemming heeft gegeven.

De doeleinden zijn met name:

Beheer van de klantaccounts en follow-up van de klantrelatie;
Verwerking van de verrichtingen met betrekking tot het klantenbeheer;
Identificatie van de personen die de Diensten gebruiken en/of reserveren;
Identificatie van de begunstigde(n) van de Diensten;
Formalisering van de contractuele relatie;
Uitvoering van de bestelde Diensten;
Beheer van de contracten en de reserveringen;
Verstrekking aan de Verkopers en Partners-Aanbieders voor de uitvoering van de bestelde Diensten;
Facturering en ontvangst van de betalingen;
Beheer van de onbetaalde rekeningen en debiteurenbeheer;
Beheer van de uitoefening van de rechten betreffende de persoonsgegevens;
Marketingberichten en prospectie, begeleiding.

13.3. Identificatie van de personen die toegang tot de gegevens hebben

Om bovenstaande doeleinden te bereiken, en binnen de grenzen die noodzakelijk zijn om deze doeleinden te vervolgen, kunnen de volgende personen mogelijk toegang hebben tot bepaalde door de Gebruiker verstrekte gegevens:

de Verkoper en zijn personeel: klantenservice, administratie, boekhouding en controle op beheer, informatica en marketing & commercieel beheer;
de Partners-Aanbieders en hun personeel belast met de uitvoering en/of de administratie van de Diensten en de taak deze in behandeling te nemen;
de vennootschap Orchestra en zijn personeel, zodat deze de diensten kunnen verlenen die nodig zijn voor de werking van de Website, binnen de strikt noodzakelijke grenzen voor het uitvoeren van het met de Verkoper afgesloten contract.
De Verkopers en Partners-Aanbieders hebben toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers op basis van ondertekende contracten waarin hun verplichtingen vermeld staan met betrekking tot de bescherming van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens.

13.4. Bewaring van de gegevens

De vergaarde gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de verwezenlijking van de hierboven beschreven doeleinden, vermeerderd met de periode van de wettelijke verjaringstermijn:

6 jaar voor belastingdocumenten;
10 jaar voor boekhoudkundige documenten;
de volledige tijdsduur van geschillen en tot uitputting van alle rechtsmiddelen.
De persoonsgegevens met betrekking tot de bankpas van de Klant worden uitsluitend bewaard gedurende de periode die nodig is voor het uitvoeren van de transactie.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het verzenden van commerciële aanbiedingen worden bewaard zolang de klant zich niet afmeldt.

13.5. Rechten van de houder van de vergaarde gegevens

De Gebruiker beschikt op ieder moment op een recht op informatie, alsmede op een recht op inzage, rectificatie, wissen (tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de diensten, het respecteren van zijn wettelijke verplichtingen of de uitoefening van zijn rechten) met betrekking tot de hem betreffende gegevens.

De Gebruiker heeft eveneens recht op verkrijging van de beperking van een verwerking en recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die hij heeft kunnen verstrekken.

MERIBEL TOURISME wijst de Gebruiker op het feit dat het niet invullen of wijzigen van de gegevens gevolgen kan hebben voor de verwerking van bepaalde verzoeken, in het kader van de uitvoering van bepaalde diensten en dat de verzoeken van de Klant op grond van de uitoefening van deze rechten bewaard zullen worden met het oog op de follow-up hiervan.

Om zijn rechten uit te oefenen dient de Gebruiker zijn verzoek in:

Per elektronische post op het volgende adres: observatoire@meribel.net;
of per post op het volgende adres:
MERIBEL TOURISME

27, place Maurice Front,

BP 1- 73550 MERIBEL LES ALLUES FRANKRIJK

In overeenstemming met de geldende regelgeving moet dit verzoek worden ondertekend en worden vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs dat is ondertekend door de Gebruiker, onder vermelding van het adres waarnaar MERIBEL TOURISME het antwoord moet verzenden. Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk een antwoord verstrekt worden.

Indien het antwoord van MERIBEL TOURISME de Gebruiker niet tevreden stelt, kan hij een claim indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, d.w.z. in Frankrijk: CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. Tel.: +33 (0)1 53 73 22 22.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen die deel uit maken van de Reserveringssite (design, grafische en tekstelementen, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, interfaces, grafische richtlijnen en onderliggende technologieën) en de intellectuele eigendomsrechten (inclusief de auteursrechten) van de contents en de informatie op de Website zijn het exclusieve eigendom van MERIBEL TOURISME of van de Verkopers.

Deze worden beschermd door de geldende Franse en internationale wetten inzake intellectuele eigendom.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze elementen zonder voorafgaande toestemming van MERIBEL TOURISME en/of de betreffende Verkopers is strikt verboden en stelt de overtreders bloot aan rechtsvervolging.

ARTIKEL 15: GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

De gebruikers onthouden zich van alle handelingen, gedragingen of uitlatingen waarmee zij een inbreuk zouden kunnen doen op, met name, de geldende wetten en reglementen, goede zeden, rechten van derden, de normale werking van de Website en deze AGV.

De gebruikers mogen de Website uitsluitend voor legale doeleinden gebruiken en het is hen verboden om via de Website illegale, schadelijke, smadelijke, pornografische, haatdragende, racistische of andere elementen te publiceren of door te geven die op wat voor wijze dan ook met name de menselijke waardigheid aantasten.

In het geval dat MERIBEL TOURISME geïnformeerd zou worden over de aanwezigheid van illegale contents op de Website, behoudt deze zich het recht voor de betreffende content onmiddellijk te verwijderen.

MERIBEL TOURISME behoudt zich verder de mogelijkheid voor alle maatregelen te nemen die nodig zouden zijn om zijn rechten te doen respecteren.

MERIBEL TOURISME heeft het recht elektronisch toezicht te houden op de getoonde documenten en de openbare zones om te verifiëren of deze aan bovenstaande eisen voldoen.

ARTIKEL 16: OVERMACHT

MERIBEL TOURISME kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van zijn verplichtingen in geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 17: HYPERLINKS

De Reserveringssite bevat hyperlinks die naar Websites linken die hun eigen gebruiksregels hebben, met name betreffende het gebruik van de persoonsgegevens van hun gebruikers.

Wij raden de Gebruikers aan kennis te nemen van de gebruiksregels van deze websites en met name van degene die van toepassing zijn op de persoonsgegevens.

MERIBEL TOURISME heeft geen enkele verplichting betreffende deze andere websites waartoe de Gebruiker toegang kan krijgen via de Reserveringssite, met name betreffende hun content, werking, toegang tot deze sites en het gebruik van de persoonsgegevens van de Gebruiker door deze sites

ARTIKEL 18: BEWIJSD

e geautomatiseerde registers worden beschouwd als bewijzen die tegen de Partijen kunnen worden aangevoerd

ARTIKEL 19: CLAUSULES VAN DE AGV

De nietigheid van een van de clausules brengt niet de nietigheid van de AGV met zich mee.

Het tijdelijk of permanent niet-toepassen van een of meerdere clausules van de AGV door MERIBEL TOURISME mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand zijnerzijds betreffende de andere clausules van de AGV die uitwerking blijven hebben.

ARTIKEL 20: WIJZIGING

MERIBEL TOURISME behoudt zich het recht voor om op ieder moment de complete AGV van de Website of een gedeelte hiervan te wijzigen of bij te werken. Het wordt de Gebruiker dan ook aangeraden regelmatig de laatste versie van de AGV te raadplegen die permanent vanaf de Website kunnen worden ingekeken en afgedrukt.ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT – CLAIM – GESCHIL

21.1. Toepasselijk recht

Deze AGV vallen onder het Franse recht.

21.2. Claim

Alle claims betreffende de toegang tot en het gebruik van de Website moeten ingediend worden bij de Klantenservice van MERIBEL TOURISME via het contactformulier dat te vinden is in het tabblad Contact of naar het volgende e-mailadres verzonden worden: info@meribel.net ;

of per post naar het volgende adres:

MERIBEL TOURISME

27, place Maurice Front,

BP 1- 73550 MERIBEL LES ALLUES FRANKRIJK

Alle claims betreffende een op de Website gemaakte Reservering moet rechtstreeks ingediend worden bij de betreffende Verkoper volgens de door de Algemene Verkoopvoorwaarden van deze Verkoper die de Klant formeel geaccepteerd heeft tijdens zijn bestelling door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken.

21.3. Geschil

Indien geen minnelijke schikking mogelijk is, zal ieder geschil voortvloeiend uit de uitvoering van deze AGV behandeld worden door de bevoegde Franse rechtbank.