Wettelijke vermeldingen

Wij verzoeken u de gebruiksvoorwaarden van de website, die van toepassing zijn op iedere bezoeker van de website “www.meribel.net” (hierna “de Website”), aandachtig te lezen. Als u besluit gebruik te maken van de Website, accepteert u impliciet deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Volledigheidshalve informeren wij u dat het platform “DESTINATION MERIBEL” zijn eigen algemene gebruiksvoorwaarden heeft die vrij ingezien kunnen worden op de Website vanaf het volgende adres: https://www.meribel.net/cms/wp-admin/post.php?post=4247&action=edit”
1 – ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WEBSITE
“De content van de Website wordt uitgegeven door Méribel Tourisme. Het Agentschap SIAXPERIENCE heeft de grafische vormgeving verzorgd en deze in 2022 technisch ontwikkeld.

Uitgever van de Website en van het platform DESTINATION MERIBEL

MERIBEL TOURISME

27, place Maurice FRONT

B.P. 1 – 73550 Méribel

FRANKRIJK

Openbare instelling op industrieel en commercieel gebied

KvK-nummer: 499 818 2021 HR CHAMBERY

BTW-nr: FR 00 499 818 201

Tel.: +33 (0)4 79 08 60 01

E-mail: : info@meribel.net

Hoofdredacteur: Gilles Leonard, Algemeen Directeur

Host van de Website

ALTER WAY

1 rue Royale, Bat D,

92210 Saint-Cloud

FRANKRIJK

Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met een bedrijfskapitaal van € 1.870.890

HR Nanterre B 490 932 308

BTW FR 55490932308

Tel.: +33 (0)1 41 16 34 95

Host van het platform DESTINATION MERIBEL

CLARANET

19 rue Michel le Comte,

75003 Paris

Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met een bedrijfskapitaal van € 5.332.300, ingeschreven bij de KvK onder nummer 419632286

Ontwerp en Ontwikkeling van de Website

SIAXPERIENCE

21 rue de Berri

75008 Paris 8e Arrondissement

Vereenvoudigde Eenmans-aandelenvennootschap

KvK-nummer: 839 576 626 H.R. Parijs

Tel.: +33 (0)1 42 77 76 17

E-mail: contact@siaxperience.com

Ontwerp en Ontwikkeling van het platform DESTINATION MERIBEL

ORCHESTRA

38, avenue de l’Opéra

75002 Paris

Vereenvoudigde Aandelenvennootschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 430226639

Tel.: +33 (0)1 44 71 30 20”
2 – CONTENT VAN DE WEBSITE
“Méribel Tourisme stelt een content ter beschikking die ter indicatie wordt verstrekt en kan niet de juistheid van alle informatie garanderen. De inlichtingen en tarieven worden ter indicatie gegeven en kunnen in de loop der tijd gewijzigd worden. Méribel Tourisme behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle informatie op de pagina’s van de Website of een deel hiervan te wijzigen.

De op de Website vermelde gegevens vormen een voortbrengsel van de geest in de zin van artikel L. 112-2 van het Franse wetboek van intellectuele eigendom. Om die reden zijn de exploitatierechten, zelfs gedeeltelijk, van dit voortbrengsel in het bezit van Méribel Tourisme.

Deze exploitatierechten bestaan met name uit de reproductie-, vertegenwoordigings- en bewerkingsrechten van alles waaruit de Website is samengesteld: teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, geluidsmateriaal, videofragmenten, enz.

Iedere reproductie, ook gedeeltelijk, op iedere huidige (gravures, foto’s, papieren of elektronische reprografieën, micro-reproductie, albums, ansichtkaarten, maquettes, posters en andere procedés, met name audiovisuele, enz.) of toekomstige drager is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Méribel Tourisme. Voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot: info@meribel.net.

Iedere bewerking van het voortbrengsel, van elke aard dan ook, zelfs gedeeltelijk, met name om enig object of enige dienst vorm of een verfraaiing te geven, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Méribel Tourisme.

In geval deze bepalingen niet worden gerespecteerd, stellen de overtreders of vervalsers zich bloot aan rechtsvervolging.”
3 – SPECIFIEKE INFORMATIE IN EEN BEPAALD LAND
“Méribel Tourisme geeft op de Website informatie over zijn internationale en regionale activiteiten waarvan het mogelijk is dat deze niet gelden voor alle soorten bezoekers wereldwijd.

Bovendien kunnen in andere landen dan Frankrijk andere wetten, regelgevingen en praktijken gelden waardoor naar andere of aanvullende informatie verwezen moet worden. In verband met de veranderlijkheid van deze wetten, regelgevingen en praktijken, is het mogelijk dat de informatie bestemd voor een gebruik in een bepaald land niet in een ander land van toepassing is. Om die reden is het mogelijk dat de op de Website verstrekte informatie niet geldt voor personen die buiten Frankrijk wonen.”
4 –HYPERLINKS
“Op de Website kunnen hyperlinks naar websites van derden staan. Het raadplegen van Websites van derden via hyperlinks die u op de Website vindt, geschiedt naar uw believen en op uw eigen risico. Méribel Tourisme kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in verband met deze hyperlinks of het raadplegen ervan. Méribel Tourisme staat op geen enkele wijze in voor, noch vertegenwoordigt op generlei wijze deze websites of de informatie of documenten die hierop te vinden zijn, noch de resultaten die verkregen worden door deze raadpleging. De internetgebruiker moet deze informatie met de gebruikelijke behoedzaamheid gebruiken.

Voor het aanmaken van hyperlinks naar de Website is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Méribel Tourisme nodig. Voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot: info@meribel.net. In het geval van het aanmaken van een hyperlink naar de Website waarvoor voorafgaand geen akkoord bereikt is, behoudt Méribel Tourisme zich het recht voor op ieder moment de verwijdering van deze naar zijn Website verwijzende hyperlink te eisen.”
5 – AANSPRAKELIJKHEID
“Méribel Tourisme kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie, fouten of ontbrekende informatie op zijn Website. Méribel Tourisme heeft slechts een inspanningsverplichting betreffende de werking en de continuïteit van de Website. Méribel Tourisme kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een onderbroken of trage werking van de Website of de buitengebruikstelling of onbereikbaarheid van de Website of enige schade in verband met:

een geval van overmacht of een beslissing van de bevoegde administratieve of gerechtelijke instanties;
een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening of de transportnetten veroorzaakt door openbare of privé providers;
een abnormaal of frauduleus gebruik van de Website door gebruikers of door derden, waardoor de Website om veiligheidsredenen stopgezet moet worden;
een indringing of een frauduleuze instandhouding van de Website door gebruikers of door derden waardoor de Website om veiligheidsredenen stopgezet moet worden;
een indringing of een frauduleuze instandhouding door een derde van de Website, of een illegale gegevensextractie, ondanks de inzet van beveiligingsmiddelen in overeenstemming met de huidige gegevens van de techniek, waarbij Méribel Tourisme slechts een inspanningsverplichting heeft ten opzichte van de bekende beveiligingstechnieken;
een verlies of een vertraging in de aanvoer van de informatie en de gegevens, wanneer Méribel Tourisme niet verantwoordelijk is voor deze vertraging;
de werking van het internet-netwerk of de telefoon- of kabelnetwerken die toegang tot Internet geven;
een storing in de hostservers;
indien de Website incompatibel blijkt te zijn met, of storingen vertoont bij bepaalde softwareprogramma’s, configuraties, besturingssystemen of apparatuur van de gebruikers.
Méribel Tourisme behoudt zich het recht voor alle wijzigingen en verbeteringen aan de Website aan te brengen die hij nodig of nuttig acht en zal niet aansprakelijk gesteld worden voor hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.

Méribel Tourisme behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, een door hemzelf op de Website aangeboden dienst of alle diensten tijdelijk of definitief stop te zetten. Hij zal niet aansprakelijk gesteld worden voor hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.”
6 – GEDRAG VAN DE GEBRUIKERS
“De gebruikers onthouden zich van alle handelingen, gedragingen of uitlatingen waarmee zij inbreuk zouden kunnen doen op, met name, de geldende wetten en reglementen, goede zeden, rechten van derden, de normale werking van de Website en deze gebruiksvoorwaarden.

De gebruikers mogen de Website uitsluitend voor legale doeleinden gebruiken en het is hen verboden om via de Website illegale, schadelijke, smadelijke, pornografische, haatdragende, racistische of andere elementen te publiceren of door te geven die op wat voor wijze dan ook met name de menselijke waardigheid aantasten. In het geval dat Méribel Tourisme geïnformeerd zou worden over de aanwezigheid van illegale contents op de Website, behoudt deze zich het recht voor de betreffende content onmiddellijk te verwijderen. Méribel Tourisme behoudt zich verder de mogelijkheid voor alle maatregelen te nemen die nodig zouden zijn om zijn rechten te doen respecteren.

Méribel Tourisme heeft het recht elektronisch toezicht te houden op de getoonde documenten en de openbare zones om te verifiëren of deze aan bovenstaande eisen voldoen.”
7- PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Het privacy- en cookiebeleid van de Website staat vermeld in het tabblad “AVG” en is vrij toegankelijk vanaf de Website.
8 – INTELLECTUELE EIGENDOM
“De Website valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom.

De op de Website verstrekte informatie mag uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Ieder gebruik voor commerciële of andere doeleinden is simpelweg verboden.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor iconografische en fotografische afbeeldingen. De op de Website geciteerde merken zijn al dan niet gedeponeerd door de vennootschappen die hier de eigenaar van zijn. Dientengevolge zijn, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar, de reproductie en/of weergave en/of heruitzending, al dan niet gedeeltelijk, op enige elektronische drager of niet, heden of in de toekomst, verboden. Het niet in acht nemen van dit verbod kan beschouwd worden als een vervalsing waarbij de wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder in het geding zijn.”
9 – TOEPASSELIJKE WET – CLAIM – GESCHIL
“Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wet.

Alle claims betreffende de toegang tot en het gebruik van de Website moeten ingediend worden bij Méribel Tourisme via het contactformulier dat te vinden is in het menu Praktische Informatie, in het tabblad Contact of op het volgende adres: info@meribel.net .

Of per post naar het volgende adres:

Méribel Tourisme

27, place Maurice Front

BP1 – 43550 Méribel – FRANKRIJK

Indien geen minnelijke oplossing mogelijk is, zal ieder geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden behandeld worden door de bevoegde Franse rechtbank.”
10- CLAUSULES VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
“De nietigheid van enige bepaling of gedeelte hiervan van deze gebruiksvoorwaarden volgens de termen van een wettelijke of reglementaire bepaling of een definitief geworden gerechtelijke beslissing leidt niet tot de nietigheid van de andere bepalingen of het gedeelte van de bepaling dat niet nietig is verklaard.

Reproductierechten

© Copyright

© Méribel Tourisme